Cmentarz Komunalny w Ciechanowie

 

UCHWAŁA NR  581 /XLII/2018

 

 

RADY MIASTA CIECHANÓW

 

z dnia 29 marca  2018r.

w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie oraz opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2017r. poz.827) i art. 21 ustawy z 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 912 z późn. zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008r. Nr 48 poz. 284) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Wprowadza się Regulamin Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie, w brzmieniu załącznika  do niniejszej uchwały.

2.      Regulamin o którym mowa w ust. 1 zawiera cennik opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.

 

§ 3

1.      Traci moc Uchwała nr 316/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r.    w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie.             

2.      Traci moc Uchwała nr 317/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016r.    w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Ciechanów

    Barbara Kornatowska

Załącznik do Uchwały Nr 581 /XLII /2018

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 28 marca 2018r.

 

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)        ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2017r. poz. 912 z późn. zm.),

2)        rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008r. Nr 48, poz. 284),

3)        gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Ciechanów,

4)        Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Ciechanów,

5)        miejscu grzebalnym - należy przez to rozumieć miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu,

6)        nagrobku - należy przez to rozumieć płytę nagrobkową z kamienia naturalnego lub sztucznego, ułożoną na grobie ziemnym lub murowanym,

7)        miejscu rezerwowym - należy przez to rozumieć miejsce grzebalne przeznaczone do pochowania, udostępnione osobie za jej życia, po uiszczeniu należnej opłaty,

8)        kaucji zwrotnej - należy przez to rozumieć określoną regulaminem sumę pieniędzy, której zadaniem jest zabezpieczenie roszczeń w przypadku niestosowania się wykonawcy do zapisów regulaminu. Założeniem kaucji jest jej zwrot po odebraniu terenu po zakończeniu prac. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury cmentarza czy innych grobów i może być wykorzystana na pokrycie strat wynikłych z zaniedbań wykonawcy,

9)        założycielu grobu - należy przez to rozumieć osobę, która jako pierwsza uiściła opłatę za miejsce grzebalne,

10)    dysponencie grobu - należy przez to rozumieć założyciela grobu oraz członków rodziny osoby pochowanej w tym grobie, uprawnionych do podejmowania decyzji dotyczących danego grobu   w oparciu o przepisy i w kolejności wymienionej w art. 10 ust. 1 ustawy, reguły dziedziczenia, stopień powiązań rodzinnych z osobami zmarłymi, ustalenia między osobami uprawnionymi         i inne okoliczności,

11)    administratorze – należy przez to rozumieć podmiot administrujący cmentarzem komunalnym    na podstawie umowy bądź powierzenia wykonania zleconego przez Prezydenta Miasta Ciechanowa.

 

§ 2

1.      Cmentarz komunalny służy do grzebania wszystkich zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu.

2.      Cmentarz komunalny może przyjąć do pochowania każdego zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci, formy wyznania religijnego  i ostatniego miejsca zamieszkania.

3.      Zadania i uprawnienia gminy w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym wykonuje Prezydent, przy czym czynności te może powierzyć na mocy stosownej umowy, zlecenia           lub zlecenia powierzenia innemu podmiotowi.

4.      Nadzór nad działalnością administratora cmentarza sprawuje Prezydent.

 

Rozdział 2

Ogólne zasady korzystania z cmentarza komunalnego

 

§ 3

1.      Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju i powagi tego miejsca oraz szacunku należnego zmarłym.

2.      Dysponenci grobów, osoby przebywające na cmentarzu oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na terenie cmentarza, zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i informacji administratora cmentarza umieszczanych na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na cmentarzu oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów  i administratora.

§ 4

1.      Cmentarz utrzymywany jest jako teren zieleni o założeniu parkowym z podziałem na kwatery i drogi dojazdowe (dojścia).

2.      Każda kwatera posiada odrębne oznaczenie.

3.      Groby i inne miejsca pochowku winny być oznaczone tabliczką nagrobną z podaniem imienia i nazwiska oraz daty zgonu zmarłego.

4.      Na cmentarzu komunalnym urządza się:

1)        groby ziemne lub murowane  1- osobowe, 2- osobowe lub 3- osobowe pogłębione (w pionie),

2)        groby ziemne lub murowane 4- osobowe (w poziomie),

3)        groby ziemne lub murowane dziecięce,

4)        groby ziemne zabudowane nagrobkiem pojedyncze i podwójne,

5)        groby murowane poczwórne (pieczary),

6)        groby urnowe ziemne lub murowane,

 

Rozdział 3

Zasady udostępniania za życia miejsca grzebalnego

 

§ 5

1.        Na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie miejsca grzebalne udostępnia się bezpośrednio pod pochówek.

2.      Na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie może być udzielona zgoda na udostępnienie miejsca grzebalnego za życia:

1)        miejsca na grób murowany pojedynczy lub podwójny,

2)        miejsca na grób urnowy murowany.

3.      Zgodę, o której mowa w ust. 2, wydaje się w Urzędzie Miasta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4.      Zgoda na udostępnienie za życia miejsca może być udzielona osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:

1)   ukończyła 75 rok życia (do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego),

2)   ukończyła 70 rok życia i jest bezdzietna (do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego oraz oświadczenie o nieposiadaniu dzieci).

5.      Osoba, która uzyskała zgodę na udostępnienie za życia miejsca na grób, jest zobowiązana do:

1)          wniesienia jednorazowo opłaty za udostępnienie za życia miejsca na grób w terminie jednego miesiąca od otrzymania zgody, zgodnie z cennikiem obowiązującym z dniu wnoszenia opłaty,

2)          wymurowania grobu w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia opłaty, z pominięciem okresu zimowego, trwającego od 1 listopada do 14 kwietnia roku następnego.

6.      Miejsce na grób wyznacza administrator cmentarza.

7.      Niedotrzymanie terminów określonych w ust. 5 powoduje wygaśnięcie zgody na udostępnienie za życia miejsca na grób.

8.      Nie ma obowiązku ustawiania nagrobka na wymurowanym za życia grobie.

9.      Udostępnione za życia miejsce pod pochówek i wymurowany na takim miejscu grób nie mogą być przedmiotem obrotu wtórnego, w szczególności dokonywanego w celach zarobkowych.

10.  Udostępnione za życia miejsca, których nie wykorzystano do pogrzebu, przyjmowane są odpłatnie do zasobów cmentarza.

11.  Osoby wykupujące za życia miejsce do pochówku, do czasu wybudowania nagrobka, zobowiązane są do oznakowania go w sposób widoczny i trwały oraz utrzymania w należytym porządku.

12.  Udostępnianie za życia miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie następuje z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc do bieżących pochówków.

Rozdział 4

Szczegółowe zasady korzystania z cmentarza komunalnego

 

§ 6

1.    Bezpłatny wjazd na teren cmentarza dozwolony jest dla pojazdów: administratora cmentarza związanych z funkcjonowaniem cmentarza, policji, pogotowia ratunkowego, prokuratury, straży miejskiej, straży pożarnej i inspekcji sanitarnej oraz osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową.

2.    W pozostałych przypadkach brama wjazdowa otwierana jest przez administratora po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu odpowiedniej opłaty za wjazd, określonej w cenniku opłat.

3.    Osoby wjeżdżające na cmentarz obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności oraz zastosowanie się do organizacji ruchu przyjętej przez administratora cmentarza.

4.    Furtki otwarte są od godz. 600 do 2100 w okresie letnim i od 700 do 2000 w okresie zimowym.

5.    Okres letni trwa od 15 kwietnia do 31 października każdego roku, natomiast okres zimowy trwa od 1 listopada do 14 kwietnia każdego roku.

6.    W dniach 1 i 2 listopada każdego roku cmentarz otwarty jest przez całą dobę.

 

§ 7

Sadzenie drzew lub krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody  administratora cmentarza. W związku z tym zabrania się samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc i sadzenia roślin w przejściach między grobami.

 

§ 8

Wodę należy używać jedynie do podlewania roślin, mycia pomników i innych celów gospodarczych.

 

 

 

§ 9

1.      Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie od godz. 800 do 1700, a w soboty od godz. 800 do 1300.

2.      Udostępnienie cmentarza do pogrzebu w godzinach i dniach innych niż wymienione w punkcie 1 wymaga zgody administratora cmentarza i dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3.      Do określenia rozpoczęcia ceremonii pogrzebowej przyjmuje się godzinę wskazującą czas wprowadzenia konduktu pogrzebowego na cmentarz.

4.      Podczas trwania ceremonii pogrzebowych obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich prac w sąsiedztwie odbywającego się pogrzebu.

 

Rozdział 5

Zasady utrzymania czystości i porządku

 

§ 10

1.      Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w art.10 ustawy.  

2.      Osoby posiadające na cmentarzu prawa do grobów są zobowiązane:

1)  utrzymywać groby wraz z najbliższym otoczeniem w czystości i estetyce,

2)   oznakować miejsca wykupione za życia zarówno zabudowane jak i niezabudowane  w sposób ustalony przez administratora i na zasadach z nim uzgodnionych,

3)    uzgodnić wszelkie prace o charakterze budowlanym i remontowym z administratorem.

 

§ 11

1.      Śmieci, przekwitłe rośliny, uschnięte wieńce, kwiaty oraz inne zbędne elementy związane z dekoracją grobów, należy składać do przeznaczonych na ten cel, pojemników i kontenerów ustawionych przy furtkach i bramach cmentarza.

2.      Zabrania się składania w tych pojemnikach resztek materiałów i odpadów po robotach kamieniarsko - budowlanych.

 

§ 12

Budowa, remont grobu lub nagrobka może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody administratora  i wniesieniu obowiązującej opłaty.

 

§ 13

Na terenie cmentarza zakazuje się:

1) jazdy pojazdami jednośladowymi i innym sprzętem sportowo-rekreacyjnym,

2)  wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psa przewodnika osób niewidomych,

3)   umieszczania elementów i symboli wyznaniowych poza grobowcami, pomnikami, tablicami i płytami nagrobkowymi.

§ 14

Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia administratora:

1)      wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i remontowych,

2)      przeprowadzenie ceremonii pogrzebowych,

3)      ustawiania ławek i płotów utrudniających komunikację i ruch pieszych,

4)      wjazdu i poruszania się po alejkach cmentarza wszelkimi pojazdami mechanicznymi i konnymi.

 

Rozdział 6

Zasady dysponowania prawem do miejsca pod pochówek

 

§ 15

1. Dysponentem miejsca grzebalnego jest osoba, która wykupiła to miejsce na terenie cmentarza komunalnego lub osoba upoważniona przez dysponenta.

2. Przedłużenie opłaty za grób należy do dysponenta grobu.

3.  Dysponent grobu może wyrazić zgodę na pochowanie w tym grobie osoby niebędącej członkiem rodziny.

4.  Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo do tego poprzez złożenie niezbędnych dokumentów lub oświadczeń.

 

Rozdział 7

Likwidacja grobu

 

§ 16

1.Likwidacja grobu poprzedzona jest informacją umieszczoną na grobie i na tablicy ogłoszeniowej cmentarza oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów na 12 miesięcy przed terminem likwidacji.

2. Likwidacja grobów nie opłaconych prowadzona jest sukcesywnie w poszczególnych kwaterach cmentarza.

3. Likwidowane są wyłącznie groby ziemne.

 

Rozdział 8

Zasady świadczenia usług na cmentarzu

 

§ 17

1. Usługi związane z chowaniem zmarłych na cmentarzu komunalnym mogą wykonywać wszystkie uprawnione podmioty (posiadające aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do KRS).

2. Wykonawcy mają obowiązek na każde żądanie okazania administratorowi aktualnych dokumentów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3.  Usługi remontowo budowlane mogą być wykonywane na cmentarzu  w dni robocze w godz. od 800 do 1600, po wcześniejszym wniesieniu kaucji zwrotnej i opłat określonych w cenniku.  

4.  Administrator cmentarza ma obowiązek ustalenia czy osoba zlecająca roboty jest uprawnionym dysponentem miejsca grzebalnego lub grobu.

 

§ 18

1. Administrator cmentarza ma prawo do kontroli terenu, na którym wykonywane są prace budowlane lub remontowe pod względem utrzymania czystości i porządku.

2. Administrator ma prawo przerwać prowadzone prace, jeżeli stwierdzi naruszenie obowiązków  i zakazów oraz innych regulacji porządkowych obowiązujących na cmentarzu.

3.Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi

4.Wykonawca usług na żądanie upoważnionego pracownika administratora cmentarza obowiązany jest okazać zezwolenie na wykonanie robót.

 

 

§ 19

1. Zezwolenie na wykonywanie prac ziemnych, kamieniarskich, remontowych lub budowlanych wydawane jest dysponentowi lub podmiotowi gospodarczemu na podstawie udzielonego przez dysponenta grobu pełnomocnictwa lub umowy.

2.  Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich remontowych i budowlanych wydaje się na konkretny grób tzn. że w przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.

3.   Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych zachowuje ważność:

1)  30 dni kalendarzowych na prace przy nagrobku,

2)   60 dni kalendarzowych na prace przy grobie murowanym.

4.      Administrator wydając zezwolenie uwzględnia terminarz ceremonii na cmentarzu, roboty innych wykonawców oraz zadania administracji cmentarza.

5.      W przypadku gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania ceremonii.

 

§ 20

1.   Zezwolenie wydaje się wyłącznie na roboty na miejscach, za które uregulowane są obowiązujące opłaty.

2.   Podstawą wydania zezwolenia na remont grobu murowanego, w przypadku gdy konieczne jest przeniesienie zwłok lub szczątków do grobu tymczasowego  jest otrzymanie zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na ekshumację.

3.   Wykonawca przed uzyskaniem zezwolenia na roboty, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem, potwierdzając ten fakt oświadczeniem pisemnym.

 

§ 21

1.      Wykonawcy prac na terenie cmentarza zobowiązani są:

1) zgłosić administratorowi cmentarza przystąpienie do prac i ich zakończenie, w terminie co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac. Wywiązanie się                     z powyższego jest warunkiem ponownego otrzymania zezwolenia na wykonywanie prac na terenie cmentarza,

2)  nie narażać infrastruktury cmentarza oraz innych grobów na uszkodzenie lub zniszczenie, dbać o urządzenia cmentarne, z których korzystają,

3)  składować materiały sypkie wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach), lub w inny sposób niepowodujący zabrudzeń lub zniszczenia nawierzchni,

4)  przygotowywać zaprawy murarskie w specjalnych pojemnikach (kastrach)  lub urządzeniach do tego przeznaczonych,

5)  zapewnić czystość, porządek i estetykę terenu swoich robót,

6)  prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, z zachowaniem szczególnych wymagań wynikających z przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

7) zgłaszać zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót administratorowi cmentarza przed przystąpieniem do robót.

2.      Wykonawcom prac na terenie cmentarza:

1)  zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu, przygotowywania, mieszania    i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych,

2)  zabrania się wrzucania gruzu, ziemi i innych odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników i kontenerów rozstawionych przy bramach i furtkach cmentarza. Wszelkie odpady wykonawca winien zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)  zabrania się parkowania pojazdów na trawnikach i terenach zielonych.

 

§ 22

1.      Wykonawca może przystąpić do kopania grobu oraz budowy nagrobka lub grobu murowanego  po uprzednim wytyczeniu terenu przez administratora.

2.      Kopanie w istniejącym  grobie oraz otwieranie grobowców przez firmy pogrzebowe może odbywać się wyłącznie w dniu planowanego pogrzebu.

3.      Każde wykopanie nowego grobu możliwe jest wyłącznie za zgodą administratora  pod warunkiem, że wykop zostanie zabezpieczony i oznakowany w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom odwiedzającym cmentarz.

4.      W przypadku konieczności rozebrania nagrobka do pochówku, firma świadcząca usługę pogrzebową ma obowiązek wskazania na piśmie administratorowi cmentarza, kto będzie wykonawcą prac związanych z demontażem nagrobka.

5.      Przygotowanie nagrobka do pogrzebu wymaga uzyskania od administratora nieodpłatnego zezwolenia.

 

§ 23

1.      Roboty budowlane na cmentarzu komunalnym to w szczególności:

1)        budowa i remont grobu murowanego,

2)        budowa i remont nagrobka,

3)        wykonywanie lub remont opaski betonowej lub chodnika wokół grobu.

2.      Roboty budowlane mogą być prowadzone po uprzednim przekazaniu wykonawcy terenu  przez administratora i wytyczeniu miejsca pod budowę lub remont.

3.      Zakres prac nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego.

4.      Koniecznym warunkiem przekazania wykonawcy terenu jest wniesienie kaucji wynikające  z aktualnie obowiązującego cennika i przedłużenie umowy na dzierżawę miejsca, jeśli poprzednia opłata za grób wygasła.

5.      Przekazanie terenu wykonawcy następuje w formie pisemnej, protokołem wytyczenia, który określa:

1)        imię i nazwisko, nazwę, adres i siedzibę wykonawcy,

2)        imię i nazwisko zleceniodawcy,

3)        lokalizację miejsca robót: kwatera, rząd, grób oraz nazwisko osoby zmarłej,

4)        rodzaj prowadzonych robót,

5)        wymiary wytyczonego miejsca (długość, szerokość),

6)        ustalenia dotyczące transportu materiałów, ziemi, gruzu oraz nagrobków lub elementów nagrobków przeznaczonych do wywozu,

7)        opis stanu technicznego grobów i nagrobków znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót, sposobu ich zabezpieczenia oraz stanu drzewa, jeżeli znajduje się  w odległości mniejszej niż 2,5 m, wraz z dokumentacją fotograficzną,

8)        rodzaj środków transportowych używanych na terenie cmentarza,

9)        klauzulę, w której wykonawca robót zobowiązuje się do przestrzegania zasad prowadzenia robót obowiązujących na cmentarzach komunalnych oraz ich wykonania zgodnie               z wydanym zezwoleniem.

 

 

 

§ 24

1.      Wykonawcy zobowiązani są do użycia sprzętu dostosowanego do parametrów użytkowych cmentarza (mini pojazdy o odpowiedniej masie, gabarytach i właściwościach skrętnych, minikoparki o odpowiedniej masie, urządzenia zasilane elektrycznie, skrzynia do odkładania urobku).

2.      Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym bez wycieków płynów eksploatacyjnych.

3.      Pojazd wykonawcy prac nie może poruszać się po terenie cmentarza poza kwaterą, na której wykonuje usługę.

§ 25

1.      Zakończenie robót wymaga zgłoszenia na zasadach określonych w § 21 ust. 1 pkt. 1 administratorowi cmentarza celem dokonania odbioru, polegającego na sprawdzenia stanu czystości i porządku terenu objętego pracami budowlanymi.

2.      Odbiór jest warunkiem koniecznym do zwrotu kaucji i ponownego wydania zezwolenia.

3.      Z odbiorów sporządza się protokół.

4.      Administrator cmentarza prowadzi księgę wykonanych robót na cmentarzu.

 

§ 26

Wykonawców obowiązuje szczególny szacunek dla grobów, zwłok i  szczątków zwłok.

 

Rozdział 9

Zasady ustawiania nagrobków, budowy grobowców i zagospodarowania otoczenia grobów

 

§ 27

1.      Zagospodarowanie otoczenia grobów poprzez utwardzenie z materiałów nieoszlifowanych typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo - cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny), wymaga zgody administratora oraz  zastosowania się        do wytycznych w tym zakresie:

1)        utwardzenie należy dostosować do grobu sąsiedniego, tak aby nie stwarzało niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia odwiedzających cmentarz,

2)        utwardzania gruntu wokoło grobów należy wykonać w sposób umożliwiający spływ wód opadowych,

3)        materiał użyty do zagospodarowania i utwardzenia otoczenia grobu nie może rażąco różnić się rodzajem i kolorystyką od istniejącego zagospodarowania kwatery grzebalnej.

 

§ 28

1.      O wyglądzie nagrobka decydują osoby uprawnione do grobu.

2.      Dysponent grobu wykonujący nagrobek nie musi dysponować zgodą dysponentów sąsiednich grobów.

3.      Dysponent grobu wykonujący zagospodarowanie otoczenia grobu w granicach powierzchni grobu musi dysponować zgodą dysponentów sąsiednich grobów.

 

Rozdział 10

Zasady ogólne pobierania opłat na cmentarzu

 

§ 29

1.      Za korzystanie z cmentarza komunalnego i jego urządzeń pobiera się opłaty z góry, zgodnie   z obowiązującym cennikiem.

2.      Do pobierania opłat wymienionych w niniejszym cenniku upoważniony jest tylko i wyłącznie administrator cmentarza.

3.      Opłaty pobierane są w siedzibie administratora.

4.      Opłatę prolongacyjną za udostępnienie miejsca pod pochówek na kolejne 20 lat należy uiścić  u administratora przed upływem terminu, na który była wniesiona, w wysokości zgodnej            z obowiązującym cennikiem.

5.      Dysponenci grobów zobowiązani są do uiszczania zadłużenia w opłatach.

 

§ 30

Na cmentarzu komunalnym stosuje się i pobiera opłaty:

1)        za miejsca i rezerwację pod pochówek,

2)        za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych,

3)        za czynności formalno-prawne i administracyjne.

 

Rozdział 11

Opłaty za miejsca i rezerwację pod pochówek

 

§ 31

Opłaty za korzystanie z gruntu na cmentarzu komunalnym ponosi dysponent grobu.

 

§ 32

1.      Stawki opłat brutto za udostępnienie miejsca pod pochówek na cmentarzu komunalnym na okres dwudziestu lat:

1)        za miejsce pod grób dziecinny bezpośrednio pod pochówek - 86,00zł,

2)        za miejsce pod grób 1- osobowy bezpośrednio pod pochówek - 270,00zł,

3)        za miejsce pod grób 2- osobowy w pionie bezpośrednio pod pochówek - 367,00zł,

4)        za miejsce pod grób 3- osobowy w pionie bezpośrednio pod pochówek - 529,00zł,

5)        za miejsce pod grób 4- osobowy w poziomie bezpośrednio pod pochówek - 756,00zł,

6)        za miejsce pod groby urnowe:

a)      ziemny -162,00zł,

b)       murowany - 238,00zł,

7)        za miejsca w niszy katakumby:

a)        dla jednej trumny - 216,00zł,

b)        dla dwóch trumien - 324,00zł,

8)        dopłata za rezerwację za życia miejsca pod grób:

a)        1- osobowy w pionie - 270,00zł,

b)        2- osobowy w pionie - 367,00zł,

c)        3- osobowy w pionie - 529,00zł,

d)        4- osobowy w poziomie - 756,00zł,

9)        dopłata za rezerwację za życia miejsca pod grób urnowy:

a)        ziemny - 162,00zł,

b)        murowany - 238,00zł,

10)    za dochowanie urny do grobu urnowego – 86,00zł,

11)    za dochówek urny do grobu - 108,00zł,

2.    Do grobów murowanych przeznaczonych do pochowania zwłok więcej niż jednej osoby oraz grobów urnowych nie stosuje się opłat za kolejne dwudziestoletnie czasookresy.

 

 

§ 33

Opłaty dodatkowe za zezwolenie na budowę:

1)      nagrobka na grobie ziemnym – 54,00zł,

2)      grobu murowanego – 49,00zł,

3)      nagrobka na grobie murowanym – 65,00zł,

4)      nagrobka na grobie dziecięcym – 38,00zł.

 

 

Rozdział 12

Opłaty za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych

 

§ 34

Stawki brutto opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych:

1.      Opłata dzienna za wjazd pojazdów na teren cmentarza:

1) samochodem osobowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach - 16,00zł,

3) samochodem osobowym z przyczepą - 27,00zł,

4) samochodem dostawczym o ładowności do 0,9 t. - 38,00zł,

5) samochodem ciężarowym o ładowności od 0,9 do 2,5 t. - 49,00zł.

2.      Za przechowanie ciała w chłodni do 3 dni opłata jednorazowa - 65,00zł, za każdy następny dzień       - 27,00zł.

3.      Za udostępnienie pieczary zastępczej w celu złożenia trumny ze zwłokami - 162,00zł.

4.      Opłata za przechowanie trumny ze zwłokami w pieczarze zastępczej 6,00zł. za każdą dobę.

 

Rozdział 13

Opłaty za czynności formalno-prawne i administracyjne

 

§ 35

1.    Stawki brutto opłat za czynności formalno-prawne i administracyjne:

1) za czynności formalno-prawne związane z obsługą administracyjną pogrzebu - przyjęcie zgłoszenia    i ustalenie terminu pogrzebu - prowadzeniem zapisu archiwalnego i ewidencji  w formie papierowej     i elektronicznej, czynności wynikające z obowiązujących przepisów oraz inne czynności porządkowe - 216,00zł,

2) opłata dodatkowa za pochówek w terminie innym niż ustalony w § 9 ust. 1 regulaminu cmentarza - 54,00zł.

2.      Kaucja zwrotna związana z wykonywaniem prac przy budowie i remoncie grobów i nagrobków - 500,00zł. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia przez administratora rażącego naruszania przez wykonawcę zasad określonych w § 21.

3.    Opłaty za przygotowanie i udostępnienie kaplicy do ceremonii pogrzebowej:

1) do 60 min - 54,00zł,

2) do 120 min - 108,00zł,

3) za każdą następna godzinę 30,00zł.

 

 

§ 36

Wszystkie podane powyżej opłaty są opłatami brutto. Do cen doliczono podatek VAT zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

 

 

Rozdział 14

Postanowienia końcowe

 

§ 37

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie wraz z Cennikiem opłat cmentarnych dostępny jest do wglądu w biurze administratora, a także zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów www.bip.umciechanow.pl oraz na stronie internetowej Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie www.ciechanow.artlookgallery.com.